Vannområde Orkla

Vannområde Orkla et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Orkdal, Meldal, Rennebu, Oppdal og Tynset.

EU’s vanndirektiv med vannforskriften pålegger oss at alt vann skal ha god vannkvalitet og et intakt økosystem. Gjennom vannforskriften skal vannet beskyttes mot forringelse, det vil si at vannkvaliteten ikke skal bli dårligere, og der vannet ikke er godt nok må det gjøres tiltak. Det er satt miljømål for alt overflatevann i vannområdet som sier at alle vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021.

Tanken bak EU’s Vannrammedirektiv og vannforskriften er at vannet skal forvaltes etter nedbørsfelt på tvers av fylkes- og kommunegrenser. Norge er derfor delt inn i ulike vannregioner med vannområder, og Vannområde Orkla er med i Vannregion Trøndelag. Vannområde Orkla favner nedbørsfeltet til elva Orkla.

Orkla er et nasjonalt laksevassdrag med utgangspunkt fra Store Orkelsjø (1058 moh) i Oppdal kommune. Deretter dreier elva østover mot Kvikneskogen i Tynset kommune, før den snur nordover og til slutt renner ut i Orkdalsfjorden. Orkla er 172 km lang med et nedbørsfelt på 3344km2, som utgjør vannområdet Orkla.

KONTAKTINFORMASJON

KONTAKTINFORMASJON

Adresse

Orkla Landbruk,
V/ Vannområde Orkla
Postmottak Rådhuset
Kvamsveien 2
7336 Meldal

Kontaktinformasjon

MARTE TURTUM
Koordinator for Vannområde Orkla
E-post. marte.turtum@meldal-kommune.no
Mob. 476 43 322
Tlf. 72 49 51 95