Orkla Fellesforvaltning

Orkla Fellesforvaltning(OFF) er en sammenslutning av alle fiskerettshaverne i den delen av Orklavassdraget som fører anadrome laksefisk.

OFF forvalter fiskeressursene som tilhører vassdraget til beste for medlemmene innenfor rammene av bærekraftig ressursforvaltning og ivaretakelse av det biologiske produksjonsgrunnlaget. OFF skal innenfor offentlig rammeverk kunne gi bindende bestemmelser i saker som angår fiskeregler, fiskestatistikk, fiskeoppsyn, overvåking av fiskebestandene, forurensningsproblematikk, samt økonomiske forhold som berører driften av OFF.

Orkla forvaltning

KONTAKTINFORMASJON

KONTAKTINFORMASJON

Adresse

Orkla Fellesforvaltning
Landbrukssenteret Midt
Løkkenveien 16
7336 Meldal

Kontaktinformasjon

RUNE KROGDAHL
Daglig leder
Epost: rune@orklaguide.com
Tlf. 72494784
Mob. 92401517

Hjemmeside